بایگانی دسته: آزمون ها

کوییز 2 گروه نوجوانان

کوئیز دو گروه REACH

شنبه / چهارشنبه               شنبه 97/05/27

   یکشنبه / سه شنبه        سه شنبه 97/05/30

 دوشنبه / پنج شنبه          دو شنبه 97/05/29

کوئیز دو گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 97/06/10

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 97/06/11

دوشنبه / پنج شنبه       دوشنبه  97/06/12

کوئیز کودک و نوجوان

کوئیز گروه کودکان

شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 97/05/10

یکشنبه / سه شنبه                یکشنبه 97/05/14

دوشنبه / پنج شنبه                 پنج شنبه  97/05/11

کوئیز یک گروه REACH

شنبه / چهارشنبه                 چهارشنبه 97/05/03

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 97/05/07

دوشنبه / پنج شنبه              پنج شنبه 97/05/04

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 97/05/06

یکشنبه / سه شنبه           سه شنبه 97/05/09

   دوشنبه / پنج شنبه           دوشنبه  97/05/08

زمانبندی کوئیز 1

کوئیز گروه کودکان

شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 97/02/19

یکشنبه / سه شنبه                سه شنبه 97/02/18

دوشنبه / پنج شنبه                 دوشنبه  97/02/17

کوئیز یک گروه REACH

شنبه / چهارشنبه                  شنبه 97/02/08

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 97/02/11

دوشنبه / پنج شنبه              دو شنبه 97/02/10

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 97/02/15

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 97/02/16

   دوشنبه / پنج شنبه           پنج شنبه  97/02/13

 

کوئیز 2 نوجوانان

کوئیز دو گروه REACH

شنبه / چهارشنبه               چهار شنبه 96/11/25

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 96/11/24

دوشنبه / پنج شنبه               دو شنبه 96/11/23

کوئیز دو گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/12/05

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/12/06

دوشنبه / پنج شنبه        پنج شنبه  96/12/03

آزمون اینترنتی میان ترم بزرگسالان

قابل توجه زبان آموزان عزیز گروه بزرگسال

آزمون اینترنتی میان ترم گروه بزرگسالان ترم زمستان در بازه زمانی 96/11/14 الی 96/11/21 برگزار می گردد.

کوئیز یک گروه کودک و نوجوان

کوئیز گروه کودکان

شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 96/11/04

یکشنبه / سه شنبه                سه شنبه 96/11/03

دوشنبه / پنج شنبه                 دوشنبه  96/11/05

کوئیز یک گروه REACH

شنبه / چهارشنبه               چهار شنبه 96/10/27

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 96/10/26

دوشنبه / پنج شنبه               پنج شنبه 96/10/28

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/10/30

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/11/01

دوشنبه / پنج شنبه         دوشنبه  96/11/02

 

 

کوئیز 2 مقطع نوجوانان

زمان بندی کوئیز 2 گروه Reach ,Start,Run,Race مقطع نوجوانان

گروه Reach

شنبه – چهارشنبه          چهارشنبه 96/09/01

یکشنبه – سه شنبه       سه شنبه 96/08/30

دوشنبه – پنج شنبه         دوشنبه 96/08/29

گروه Start,Run,Race

   شنبه – چهارشنبه          چهارشنبه 96/09/08

یکشنبه – سه شنبه        یکشنبه 96/09/12

دوشنبه – پنج شنبه         دوشنبه 96/09/13

تاریخ امتحانات کوئیز گروه کودکان و نوجوانان

کوئیز گروه کودکان

      شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 96/08/10

     یکشنبه / سه شنبه               سه شنبه 96/08/09

     دوشنبه / پنج شنبه                دوشنبه  96/08/08

کوئیز یک گروه REACH

        شنبه / چهارشنبه              چهار شنبه 96/08/03

       یکشنبه / سه شنبه            سه شنبه 96/08/02

     دوشنبه / پنج شنبه             دوشنبه 96/08/01

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/08/06

 یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/08/07

    دوشنبه / پنج شنبه             پنج شنبه 96/08/04