فیلم آموزش

 

راهنمای انتخاب روز وساعت                         دانلود

 

راهنمای پرداخت شهریه                                    دانلود 

 

   راهنمای پیش ثبت نام                                   دانلود 

 

راهنمای شرکت در آزمون پایان ترم                     دانلود