قابل توجه زبان اموزان گرامی

تاریخ مشاوره بازخورد گروه نوجوان چهارشنبه 97/9/21  از ساعت 17 الی 18

و تاریخ مشاوره بازخورد گروه بزرگسال پنجشنبه از ساعت 17 الی18 می باشد.

بدیهی است در این روز هیچ نمره ای تغییر نخواهد کرد و این جلسه تنها برای آگاهی از نقاط ضعف و قوت زبان آموز می باشد.

قابل توجه زبان اموزان محترم بزرگسال

امتحان اینترنتی میان ترم بخش بزرگسال از تاریخ 97/8/19 الی 97/8/26 در سایتwww.ilireg.ir قابل مشاهده است.