میتینگ بحث آزاد

قابل توجه زبان اموزان Reach
گفتگوی آزاد
جلسه اول : پنج شنبه 24 آبان ماه از ساعت 13 الی 14 با موضوع مشاغل توسط مدرس محترم سرکارخانم دلاوریان برگزار می گردد.
جلسه دوم : پنج شنبه 1 آذرماه از ساعت 13 الی 14 با موضوع ورزش توسط مدرس محترم سرکار خانم باقری برگزار می گردد.