زمانبندی کوئیز 1

کوئیز گروه کودکان

شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 97/02/19

یکشنبه / سه شنبه                سه شنبه 97/02/18

دوشنبه / پنج شنبه                 دوشنبه  97/02/17

کوئیز یک گروه REACH

شنبه / چهارشنبه                  شنبه 97/02/08

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 97/02/11

دوشنبه / پنج شنبه              دو شنبه 97/02/10

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 97/02/15

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 97/02/16

   دوشنبه / پنج شنبه           پنج شنبه  97/02/13