کوئیز 2 نوجوانان

کوئیز دو گروه REACH

شنبه / چهارشنبه               چهار شنبه 96/11/25

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 96/11/24

دوشنبه / پنج شنبه               دو شنبه 96/11/23

کوئیز دو گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/12/05

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/12/06

دوشنبه / پنج شنبه        پنج شنبه  96/12/03