کوئیز یک گروه کودک و نوجوان

کوئیز گروه کودکان

شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 96/11/04

یکشنبه / سه شنبه                سه شنبه 96/11/03

دوشنبه / پنج شنبه                 دوشنبه  96/11/05

کوئیز یک گروه REACH

شنبه / چهارشنبه               چهار شنبه 96/10/27

یکشنبه / سه شنبه              سه شنبه 96/10/26

دوشنبه / پنج شنبه               پنج شنبه 96/10/28

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/10/30

یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/11/01

دوشنبه / پنج شنبه         دوشنبه  96/11/02