تاریخ امتحانات کوئیز گروه کودکان و نوجوانان

کوئیز گروه کودکان

      شنبه / چهارشنبه                  چهارشنبه 96/08/10

     یکشنبه / سه شنبه               سه شنبه 96/08/09

     دوشنبه / پنج شنبه                دوشنبه  96/08/08

کوئیز یک گروه REACH

        شنبه / چهارشنبه              چهار شنبه 96/08/03

       یکشنبه / سه شنبه            سه شنبه 96/08/02

     دوشنبه / پنج شنبه             دوشنبه 96/08/01

کوئیز یک گروه START/RUN/RACE

شنبه / چهارشنبه               شنبه 96/08/06

 یکشنبه / سه شنبه           یکشنبه 96/08/07

    دوشنبه / پنج شنبه             پنج شنبه 96/08/04