نحوه پرداخت تعیین سطح وشهریه کانون زبان ایران www.ili.ir

طبق مراحل ارسال شده واردسایت www.ili.ir   شوید .حتما قبل ازاقدام به پرداخت باید اول پیش ثبت نام کرده باشید . جهت ورودبه سامانه جهت پرداخت هزینه  هردوکدملی را  واردکنید.

جهت وقت تعیین سطح تماس با کانون 32452566