همه‌ی نوشته‌های مرکز آموزشی صدوقی

پرداخت شهریه وثبت نام ترم بعد

پرداخت شهریه ترم پاییز1402شروع شد. لطفا تاتاریخ 31شهریورماه شهریه خودرا پرداخت نمایید. تازمان انتخاب کلاس مشکلی پیش نیاید.

ثبت نام گروه سنی کودک اول مهرماه

ثبت نام گروه سنی نوجوان دوم مهرماه

ثبت نام گروه سنی بزرگسال از سوم مهرماه