ثبت نام ترم جدید

شروع کلاسها از 11دی ماه می باشد

اول سامانه جامع کانون زبان ایران را وارد کرده( درگوگل) بعد ورود کاربر بعد هردوکدملی رازده وارد سامانه شوید  اول گزینه پرداخت الکترونیکی دوره رازده بعد ازپرداخت شهریه گزینه ثبت نام اینترنتی راانتخاب کرده و کلاس خودرا انتخاب کنید . بعدازآن کتاب خودرا هم ازسایت خریداری کنید. و جهت دریافت کتاب به مرکزمراجعه فرمائید .