امتحان فاینال

چنانچه مردود شده اید و متقاضی شرکت درآزمون فاینال مجدد هستید دوشنبه 27اذرماه  اول هزینه آزمون 50هزار تومان راواریز نمایید بعد امتحان دهید.سایت امتحان exam.ili.ir

توجه داشته باشید شماره زبان آموزی حتما درموقع آزمون ضروری است چنانچه ندارید از داخل پنل خود همانجا شهریه داده اید بردارید.

یاداخل گوگل بزنید سامانه جامع کانون زبان ایران بعد ورود کاربر و هردوقسمت کد ملی را وارد نمایید. ازداخل پنل خود شماره زبان آموزی را بردارید.