اطلاعیه مهم

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩
اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز
امروز ســـــه شنــــــبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
کلاس Race 3 و Jump1
خانم شیــــــوا پـــورنیکی
کنسل می باشــــــــــــنـد.
با سپاس🌺🌺🌺

اطلاعیه مهم

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩

اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز

امروز یکـــــشنــــــبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

کلاس move2
خانم شیــــــوا پـــورنیکی

کنسل می باشـــــــــــــــــد.

با سپاس🌺🌺🌺

اطلاعــیـــــــــــــــــــــــه مهــــــــــــــــــــــــــــم

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩
اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز
امروز چهـــــــــــارشنــــــبه ۱۴۰۳/۰۲/12
هر دو کلاس خانم مریــــــــــــرم مصطفـــــــــوی
کنسل می باشـــــــــــــــــد.
با سپاس🌺🌺🌺

اطلاعیـــــــــــــــــــــــــــــه

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩

اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز

امروز دوشنبــــــــــه
۱۴۰۳/۰۲/۰3

کلاس Primer2 خانم مهیــــن محمــــدی جلســــــه اولیـــــــــــــا دارند.

از ساعت 15 الی 16

با سپاس🌺🌺🌺

اطلاعیــــــــــــــــــــــــــــــــــه

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩

اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز

امروز دوشنبــــــــــه
۱۴۰۳/۰۲/۰3

دو کلاس Race1. Run3 خانم فرناز عبــــادی جلسه اولیا دارند.

Race1 از ساعت 2:45

و Run3 از ساعت 3:45

با سپاس🌺🌺🌺

اطلاعیه مهم

🚩🚩🚩اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم🚩🚩🚩

اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز

امروز یکشنبــــــــــه
۱۴۰۳/۰۲/۰۲

همـــــــــه کلاسهــــــای خانم

رومیـــــــنا قربــــــانلو

کنســـــــــــل می باشنـــــد.

با سپاس🌺🌺🌺

برنامــــــــه کلاسهای جبرانی روز پنجشنبه و جمعـــه 30و 31 فروردین مــــاه

🚩🚩اطلاعیــــــــه مهـــــــــم 🚩🚩

اولیای گرامــــی و زبــــان آمـــوزان عزیز

لیست کلاسهایی که در روزهای

پنجشنبــــــه 1403/01/30
و
جمعــــــــه 1403/01/31

کلاس جبرانــــــی خواهند داشت در لینک زیر درج گردیده است.

لطــــفا در زمانهای اعلام شده در کلاس خود حضور داشته باشید.
با تشکـــــر🌺🌺🌺

 

اطلاعیــــــــــــه مهـــــــــــــــم

🚩🚩🚩🚩🚩🚩

اولیــــــــــا و زبــان آمـــوزان عزیــــــــــز

امروز یکشنبــــــــــه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

همـــــــــه کلاسهــــــای خانم

مهیـــــــــن محمــــــــــدی

کنســـــــــــل می باشنـــــد.

با سپاس🌺🌺🌺

با آرزوی سلامتی