اطلاعیه تعطیلی و جبرانی

بدینوسیله به اطلاع زبان آموزان روزهای (یکشنبه و سه شنبه ) میرساند طبق تقویم ترمی تابستان 97 روز یکشنبه 97/04/31 کلاسهای ایشان تعطیل می باشد و جبرانی ندارد.

و زبان آموزان روزهای(دوشنبه و پنجشنبه) روز یکشنبه 97/04/31 در همان ساعت کلاسی جبرانی خواهند داشت.