پرداخت اینترنتی شهریه تابستان

جهت رفاه حال زبان آموزان پرداخت اینترنتی شهریه در دو بازه زمانی انجام می پذیرد

بازه زمانی اول:از ساعت10 صبح روز شنبه 97/03/12 لغایت ساعت24 روزسه شنبه 97/03/21
بدهی است زبان زبان آموزانی که دربازه زمانی اول نسبت به پرداخت شهریه اقدام ننمایند، امکان ثبت نام حفظ روز و ساعت را از دست خواهند داد و
می بایست در زمان ثبت نام تغییر روز و ساعت جهت ثبت نام به سایت
مراجعه نمایند