خرید الکترونیکی کتاب ومحصولات

سلام

زبان آموزان عزیز

خرید الکترونیکی کتاب و محصولات در سامانه جامع فعال گردید.

بعد از خرید کتاب و ثبت تایید نهایی خرید،

در روزهای

دوشنبه 12 دی ماه الی چهارشنبه 14 دی ماه از ساعت 11:00 الی 17 جهت دریافت کتاب به شعبه مراجعه نمایید.

به جز سطوح step1  Pre1   Race1,2

زمان دریافت کتاب سطوح فوق متعاقباً اعلام میشه.