شرایط مهمان

شرایط زبان آموز مهمان:

 

زبان آموزان می توانند در طول یک دوره آموزشی حداکثر ۴ جلسه به طور پیوسته و یا در ۲ نوبت
که مجموع آن ۴جلسه می باشد در کلاس های مرکز دیگر شرکت نماید.
برای انجام فرایند مهمان شدن، زبان آموز باید به مرکز مراجعه نموده و درخواست خود را اعلام نماید.