شرایط مرخصی

وقفه تحصیلی بزرگسالان:

 

وقفه تحصیلی به فاصله بین دو سطح آموزشی اطلاق می گردد و به سه دسته مجاز، غیر مجاز و اجباری تقسیم میشود.

 

الف – وقفه مجاز

استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل ترم های آموزشی توسط زبان آموز وقفه مجاز تحصیلی نامیده میشود و شامل زبان آموزان سطوح و مقاطع زیر می باشد.
۱ قبول شدگان سطح Basic3
۲ قبول شدگان سطح EL3
۳ قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Pre
۴ قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Inter
۵ قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع High
۶ قبول شدگان در سطوح آموزشی مقطع Ad
توضیح: هر زبان آموز در مقاطع مذکور در ردیف ۳ الی ۵ فقط یک وقفه تحصیلی مجاز دارد که می تواند این وقفه را در بین سطوح آموزشی یک مقطع و یا بعد از اتمام آخرین سطح آموزشی آن مقطع مورد استفاده قرار دهد وبدیهی است وقفه های مجاز تحصیلی قابل ذخیره نیست.
EL3, EL2, EL1 و همچنین B3, B2, B1 نمی توانند وقفه تحصیلی داشته باشند و باید این سطوح را به صورت پیوسته بگذرانند.
تبصره : زبان آموزان خانم می توانند، از دو ترم ۶) ماه( مرخصی زایمان و با ارائه گواهی
پزشک استفاده نمایند.

 

 

وقفه غیر مجاز

 

ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده در ماده ۳، قسمت الف باشد، وقفه تحصیلی غیرمجاز تلقی میشود.

 

وقفه اجباری

 

در صورتی که از طرف مرکز آموزشی بزرگسالان در یک یا چند سطح آموزشی، کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد، مسئول مرکز آموزشی میتواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا ۲ دوره وقفه اجباری منظور نماید.
ادامه وقفه در صورت نیاز و پس از دو دوره، صرفاً با مجوز معاونت آموزشی و توسعه منابع انسانی قابل تمدید است.
زبان آموزان بخش انگلیسی که حداکثر سطح آموزشی آنان ، پایان مقطع (High3) High تعریف شده است، درصورتیکه دایر شدن سطح Ad 1 آنها بیش از دو ترم به طول بیانجامد، مشروط براینکه در امتحان Junior شرکت کرده و مدرک آن را کسب کرده باشند، مجازند در زمان تشکیل کلاس در همان سطح Ad 1 ثبت نام نمایند.
وقفه تحصیلی نوجوانان:

وقفه تحصیلی به فاصله بین دو سطح آموزشی اطلاق می گردد و به سه دسته مجاز، غیر مجاز و اجباری تقسیم میشود.

وقفه مجاز
استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل دوره های آموزشی توسط زبان آموز وقفه مجاز تحصیلی نامیده میشود که ضوابط آن به شرح زیر است:
-۱ زبان آموزان گروه نوجوانان در هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.
-۲ در صورتی که زبان آموزان در بین دو مقطع از وقفه مجاز خود استفاده ننمایند، مجاز نخواهند بود در طول تحصیل در بین سطوح مقطع بعدی از وقفه تحصیلی استفاده نمایند . به عبارت دیگر وقفه تحصیلی قابل ذخیره نیست.
وقفه غیر مجاز
ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده در ماده ۳، قسمت الف باشد، وقفه تحصیلی غیر مجاز تلقی میشود.
زبان آموزان گروه نوجوانان پس از ایجاد وقفه غیر مجاز در روند تحصیلی، فقط با شرکت در آزمون تعیین سطح مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
وقفه اجباری
در صورتی که از طرف مرکز آموزشی نوجوانان در یک یا چند سطح آموزشی، کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد، مسئول مرکز آموزشی میتواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا ۲ دوره وقفه اجباری منظور نماید. ادامه وقفه در صورت نیاز و پس از دو دوره، صرفاً با مجوز معاونت آموزشی و توسعه منابع انسانی قابل تمدید