شرایط تعیین سطح

راهنمای آزمون تعیین سطح بخش انگلیسی گروه بزرگسالان

 

تعیین سطح زبان آموزان در بخش بزرگسالان از طریق آزمون کتبی و شفاهی صورت می گیرد.

 

آزمون کتبی:

این آزمون شامل ۱۲۰ سؤال تستی می باشد.

سؤالات این آزمون دربرگیرنده دانش واژگان و دستور زبان می باشد.

سؤالات این آزمون تا آخر مقطع Pre-Intermediate را پوشش می دهد.

سؤالات این آزمون در ۳ مقطع تعریف شده است.

مقطع Basic شامل ۲۰ سؤال واژگان و ۲۰ سؤال دستور زبان می باشد.

مقطع Elementary شامل ۲۰ سؤال واژگان و ۲۰ سؤال دستور زبان می باشد.

مقطع Pre-Intermediate شامل ۲۰ سؤال واژگان و ۲۰ سؤال دستور زبان می باشد.

هریک مجموعا ۴۰ سوال می باشد.

 

آزمون شفاهی:

شامل مصاحبه شفاهی داوطلب و ارزشیابی توانایی های زبانی و تطبیق آن با نظام

آموزشی کانون زبان بوده و در آن پرسش و پاسخ به سؤالات و ارزشیابی مهارت

های خواندن و محاوره داوطلب مورد تأکید قرار خواهد گرفت. هر سطح شامل ۴۰

سؤال شفاهی پیشنهادی می باشد.