شرایط انتقالی

زبان آموز مجاز است که در صورت تمایل بعد از گذراندن یک ترم در یک مرکز آموزشی در مرکز دیگری ادامه تحصیل دهد.
الف) انتقال بین مراکز درون شهری: در فاصله زمانی بین دو ترم با پرداخت هزینه انتقال در مرکز مقصد و براساس امکانات موجود امکان پذیر است.
ب) انتقال از شهری به شهر دیگر تا قبل از جلسه دهم به صورت رایگان و براساس امکانات موجود در مرکز امکان پذیر است.
هزینه انتقال برون شهری : رایگان است.
هزینه انتقال درون شهری: ۱۲۰۰۰۰ریال است.