سطوح نوجوانان

 تعریف گروه نوجوانان:

گروه نوجوانان، پایان پایه چهارم ابتدایی تا پایان پایه هفتم متوسطه را شامل می شود.

 

دوره آموزش انگلیسی عمومی نوجوان

 

  1. هر دوره شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه آزمون پایان ترم است.
  2. تعداد جلسات در هر هفته ۲ جلسه است.
  3. هر جلسه آموزشی ۹۰ دقیقه است.
  4. جلسات آموزشی مطابق تقویم آموزشی کانون زبان برگزار می شود.

 

نظام ارزشیابی:

توانایی شنیدن ۱۵%

توانایی صحبت کردن ۱۵%

توانایی خواندن ۱۵%

توانایی نوشتن ۱۵%

امتحان پایان ترم ۳۰%

کوئیز اول و دوم ۱۰%

موارد فوق در مجموع ۱۰۰% نمره نهایی را تشکیل می دهد.

 

جدول آموزشی بخش نوجوان: