سطوح بزرگسالان

تعریف گروه بزرگسالان:

گروه بزرگسالان، پایان پایه هفتم متوسطه و یا ۱۴ سال تمام به بالا را شامل می شود.

 

دوره آموزش انگلیسی عمومی بزرگسال

 

  1.  هر دوره شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه آزمون پایان ترم است.
  2.  تعداد جلسات در هر هفته ۲ جلسه میباشد.
  3.  هر جلسه آموزشی ۱۰۵ دقیقه است.
  4.  جلسات آموزشی مطابق تقویم آموزشی کانون زبان برگزار میشود.

 

نظام ارزشیابی:

ارزشیابی مستمر شامل فعالیت های کلاسی ۶۰% و آزمون کتبی پایان ترم ۴۰% از نمره کل می باشد.

حداقل نمره قبولی زبان آموز در همه سطوح، ۷۵ است، مشروط بر آن که در آزمون کتبی پایان ترم، حداقل نمره ۶۰ از مبنای ۱۰۰ کسب شده است.

 

 

جدول سطوح آموزشی بخش بزرگسال