پرداخت اینترنتی شهریۀ ترم بهار ۱۴۰۳ کانون زبان ایران آغاز شد

https://www.ili.ir/fa/news/2425/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%db%80-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b3-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af

جدول زمان‌بندی و راهنمای شرکت در آزمون پایان ترم زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

https://www.ili.ir/fa/news/2421/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b2-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%b4%d8%af