جدول حضور مدرسان در جلسه مشاوره و بازخورد پاییز97

 

بزرگنمایی..

توجه:
  1. هدف از جلسه مشاوره و بازخورد آگاهی زبان آموز از نقاط قوت و ضعف خود می باشد وتغییر نمره امکان پذیر نمی باشد.

        2 . با توجه به اینکه برگه فاینال به صورت الکترونیکی تصحیح 

می شود بازبینی آن امکان پذیر نمی باشد.