تاریخ های پرداخت اینترنتی شهریه ترم بهار 97 :

بازه اول :از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/12/2لغایت ساعت 16 روز شنبه 96/12/12

زبان آموزانی که در بازه اول موفق به پرداخت نشوند می توانند از ساعت 12 روز جمعه 96/12/18لغایت ساعت 16 روز یکشنبه 96/12/27 پرداخت نمایند .

شایان ذکر است زبان آموزانی که در بازه دوم پرداخت نمایند در تاریخ های تغییر روز و ساعت می توانند ثبت نام نماید.]
تاریخ تعیین سطح: شنبه 96/12/19