ملاقت با والدین

به استحضارمی رساند اولیاء محترم می توانند طبق برنامه زیر با مدرسان محترم ملاقات داشته باشند.

شنبه -چهارشنبه مورخ 1396/11/07
یکشنبه- سه شنبه مورخ 1396/11/08