قوانین کانون زبان ایران

قوانین مربوط به مهمان:

قوانین مربوط به غیبت:

انصراف از تحصیل:

قوانین مربوط به انتقالی:

وقفه تحصیلی: