نحوه گزارش تحصیلی به والدین در سطوح نوجوانان

بدینوسیله به اطلاع اولیاء زبان آموزان میرساند ، هر ترم جلسه 11 درسطوح نوجوان بجز Reach کلاسی والدین بجای زبان آموزان حضورمی یابند چه بصورت حضوری برای کلاس های حضوری وآنلاین برای کلاس های آنلاین تادرجریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرارگیرند.درصورت نیاز ازطریق مرکز نیز با والدین درمورد وضعیت تحصیلی زبان آموز تماس گرفته خواهد شد.