برگشت شهریه امکان پذیر نمی باشد

حائز اهمیت است پس از واریز شهریه امکان برگشت شهریه به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت ،  همچنین در صورت عدم انتخاب کلاس این مبلغ می تواند در حساب کاربری زبان آموز ذخیره بماند و در ترم های آتی استفاده گردد.