شماره زبان آموز را نمی دانم ؟

پاسخ  :  زبان آموزان می بایستی در طول ترم پرینت کارت کلاسی خود را همراه داشته باشند که حاوی مشخصات کامل زبان آموز می باشد . در صورت مفقود شدن این کارت زبان آموز می تواند از مدرس مربوطه شماره زبان آموزی خود را دریافت نماید و یا با داشتن کد ملی و مراجعه به دفتر آموزش فرم رمز عبور و شماره زبان آموزی خود را اخذ نماید .

همچنین شماره زبان آموزی زبان آموزان ورودی سال 90 تاقبل 1400 عددی 10 رقمی است مثلا ***9410150

وبعداز 1400 عددی 12 رقمی می باشد.مثلا *****1400151