امورمالی

کلیه امورمالی(پرداخت شهریه وخرید کتاب،پرداخت تعیین سطح ) بصورت برخط وآنلاین ازطریق سامانه جامع کانون زبان ایران صورت می پذیرد.

آدرس:http://register.ili.ir