+راهنمای پرداخت هزینه های (مهمان ، انتقالی ، تعیین سطح)

راهنمای پرداخت هزینه های مهمان ، انتقالی و تعیین سطح

 با کلیک بر روی عکس وارد  سامانه الکترونیکی میشوید .

 توضیح مهم : پس از کلیک بر روی پرداخت در آخرین مرحله وارد برگه جدیدی میشوید که طی محدودیت زمانی باید بر روی گزینه تکمیل فرآیند خرید کلیک بفرمایید و در آخر شماره پیگیری خدمت شما ارائه می گردد .