شماره پیامک

به اطلاع میرسانـد سامانه پیامک کانون زبان ایران با شـماره 300089512011 فعال میباشد. بنابر گزارشهاي واصله
برخی از زبان آموزان به دلایل مختلف خواسـتار عدم دریافت پیامک هسـتند.
ارسال عدد 11 به سرشـماره فوق از دریافت پیامک انصراف و چنانچه مایل به فعالسازي مجدد هستند عدد 12 را
ارسال کنند. تنها سرشـماره
300089512011 مورد تایید کانون زبان ایران است.