روز و تاریخ شروع و پایان ترم بهار ۹۶

روز کلاس شروع ترم پایان ترم
 شنبه – چهارشنبه  چهارشنبه

۹۶/۰۱/۱۶

 چهارشنبه

۹۶/۰۳/۳۱

 یکشنبه – سه شنبه  سه شنبه

۹۶/۰۱/۱۵

 سه شنبه

۹۶/۰۳/۳۰

 دوشنبه – پنجشنبه  پنجشنبه

۹۶/۰۱/۱۷

 دوشنبه

۹۶/۰۳/۲۹

کلاسهای جبرانی

قابل توجه زبان آموزان روزهای یکشنبه و سه شنبه

کلاس جبرانی روز چهارشنبه مورخه ۶ / ۲/ ۹۶  طبق ساعات کلاسی برگزار خواهد شد

قابل توجه زبان آموزان روزهای شنبه و چهار شنبه

کلاس های روز چهارشنبه مورخه ۶ / ۲/ ۹۶  تعطیل خواهد بود. و این شیفت هیچ جبرانی در طول ترم بهار نخواهند داشت.