قابل توجه زبان اموزان گرامی

تاریخ مشاوره بازخورد گروه نوجوان چهارشنبه 97/9/21  از ساعت 17 الی 18

و تاریخ مشاوره بازخورد گروه بزرگسال پنجشنبه از ساعت 17 الی18 می باشد.

بدیهی است در این روز هیچ نمره ای تغییر نخواهد کرد و این جلسه تنها برای آگاهی از نقاط ضعف و قوت زبان آموز می باشد.