واریز شهریه نوبت دوم

به اطلاع زبان محترم میرساند بازه ی زمانی دوم برای پرداخت شهریه از 97/9/21 ساعت 16 در سایت www.ilireg.ir  فعال می باشد.