قابل توجه زبان اموزان محترم بزرگسال

امتحان اینترنتی میان ترم بخش بزرگسال از تاریخ 97/8/19 الی 97/8/26 در سایتwww.ilireg.ir قابل مشاهده است.