بایگانی دسته: کنسلی و جبرانی

اطلاعیه

کلیه کلاسهای روز شنبه مورخ 97/01/25 تعطیل  می باشد و جبرانی آن در روز جمعه مورخ 97/01/31 برگزار می شود.

گروه کودک و نوجوان

ساعت 15الی 16:30                              جمعه ساعت 8 تا 9:30

ساعت 16:45 الی 18:15                      جمعه ساعت 9:45 تا 11:15

ساعت 18:30 الی 20                             جمعه ساعت 11:30 تا 13

گروه بزرگسال

ساعت 15 الی 16:45                             جمعه ساعت 8 تا 9:45

ساعت 17 الی 18:45                             جمعه ساعت 10 تا 11:45

ساعت 19 الی 20:45                             جمعه ساعت 12 تا 13:45