میتینگ بحث آزاد

قابل توجه زبان اموزان Reach
گفتگوی آزاد
جلسه اول : پنج شنبه 24 آبان ماه از ساعت 13:30 الی 14:30 با موضوع مشاغل توسط مدرس محترم جناب آقای شهابی برگزار می گردد.
جلسه دوم : پنج شنبه 1 آذرماه از ساعت 13:30 الی 14:30 با موضوع ورزش توسط مدرس محترم جناب آقای کاظمیان برگزار می گردد.
قابل توجه زبان آموزان سطوح EL , Pre
گفتگوی آزاد
جلسه اول : پنج شنبه 24 آبان ماه از ساعت 13 الی 14:30 با موضوع انسان ومشکلات زیست محیطی توسط مدرس محترم جناب آقای برخوردار برگزار می گردد.
جلسه دوم : پنج شنبه 1 آذرماه از ساعت 13 الی 14:30 با موضوع انسان ومشکلات زیست محیطی توسط مدرس محترم جناب آقای برخوردار برگزار می گردد.
زبان آموزان علاقه مند جهت نام نویسی به آموزش مراجعه نمایند