برنامه زمانبندی زمستان 96 ( گروه کودکان)

برنامه زمانبندی ترم زمستان 96(کودکان)
روزهای تشکیل     کلاس
    شروع     کلاس
کوییز(1)
ملاقات با والدین
فاینال(پایان ترم)
شنبه_چهارشنبه
96/10/02
96/11/4
96/11/7
96/12/16
یکشنبه_سه شنبه
96/10/3
96/11/3
96/11/8
96/12/15
دوشنبه_پنج شنبه
96/10/4
 
96/11/5
96/11/9
96/12/14
جبرانی کلاسهای روزهای یکشنبه و سه شنبه  صبح جمعه مورخ 27/11/96 برگزار می گردد.