قابل توجه زبان آموزان روزهای یکشنبه – سه شنبه و دوشنبه – پنجشنبه

کلیه کلاسهای زبان آموزان  روز یکشنبه – سه شنبه  روز یکشنبه مورخ  97/04/31 تعطیل می باشند و یکشنبه کلاس جبرانی روزهای دوشنبه – پنجشنبه تشکیل میگردد.