وقفه تحصیلی

وقفه تحصیلی

وقفه مجاز

  زبان آموزان گروه نوجوانان به شرط قبولی در هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند ( به غیر از سطح Start  )

وقفه غیر مجاز
الف) ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده در قسمت بالا باشد وقفه
 تحصیلی غیر مجاز یا ترک تحصیل تلقی می شود و شرایط ادامه تحصیل این دسته از زبان آموزان
 ملزم به گذشت یک ترم تحصیلی در کانون زبان و شرکت مجدد در آزمون ورودی می باشد.
ب) در صورتی که زبان آموزان در بین دو مقطع از وقفه مجاز خود استفاده ننمایند، مجاز نخواهند بود در طول تحصیل در بین سطوح مقطع بعدی از وقفه تحصیلی استفاده نمایند . به عبارت دیگر وقفه تحصیلی قابل ذخیره نیست.