مهمان

مهمان

 ۱ – هر زبان آموز می تواند در هر ترم دو بار و حداکثر ۴ جلسه      (یک نوبت چهار جلسه ای یا دو نوبت دو جلسه ای یا یک نوبت یک جلسه ای و یک نوبت سه جلسه ای ) در هر شعبه شهرستان ها به عنوان زبان آموز میهمان در کلاس ها شرکت نماید.
۲ – میهمان شدن زبان آموز از مرکزی به مرکز دیگر در محدوده یک شهر مجاز نمی باشد.