حضور غیاب

حضور و غیاب

۱ – هر زبان آموز می تواند در طول ترم ۴ جلسه غیبت نماید. و پس از ۴ جلسه از حضور در جلسه آزمون پایان ترم محروم می گردد. اما می تواند همچنان در کلاس حضور یابد.
۲-تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه، غیبت محسوب می گردد.
۳- هر چهارجلسه تاخیر کمتر از ۱۵ دقیقه یک جلسه غیبت محسوب خواهد شد.