تعداد جلسه های آموزشی

تعداد جلسه های آموزشی

تمامی کلاس های آموزشی گروه نوجوانان در ۲۱ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار می گردد.