انتقالی

انتقالی

۱- هر زبان آموز می تواند جهت انتقال به هر یک از شعبات داخل تهران حداکثر تا قبل از جلسه دوم نسبت به فرم درخواست انتقال اقدام نماید.
۲- هر زبان آموز می تواند جهت انتقال به هر یک از شعبات شهرستان حداکثر تا قبل از جلسه دهم نسبت به فرم درخواست انتقال اقدام نماید.