آزمون ها

آزمون ها

نمره قبولی زبان آموزان در نوجوانان کسب حداقل ۷۵ ازمبنای ۱۰۰ می باشد.
نظام ارزشیابی در نوجوانان بر دو بخش مستمر کلاسی که شامل دو کوئیز با ۱۰ نمره می باشد و نمره کلاسی زبان آموز     از ۶۰ می باشد که مجموع آن از ۷۰ نمره می باشد به علاوه   نمره آزمون کتبی پایان ترم که از ۳۰ می باشد.