ساعات شروع کلاس ها در ترم زمستان 97

زبان آموزان محترم ،

ساعات شروع کلاس های ترم زمستان نسبت به

ترم قبل با 15 دقیقه زودتر تشکیل خواهند شد :

ساعت اول          14/45

ساعت دوم         16/45

ساعت سوم       18/45