به کانون زبان مرکز آموزشی الشتر خوش آمدید

کانون زبان ایران مرکز آموزشی الشتر از ابتدایی سال جاری(۹۶) در بخش نوجوان برادران و همچنین بخش خواهران نوجوان نیز از ابتدای تابستان (۹۶) فعال گردید و آماده جذب زبان آموزان شهرستان سلسله می باشد