زمان برگزاری امتحانات پایان ترم پاییز۹۶

طبق تقویم ترمی اعلام شده امتحانات پایان ترم کانون زبان ایران به شرح زیر در ساعت کلاس برگزار می گردد.

روزهای یکشنبه سه شنبه : سه شنبه ۲۱ شهریور

روزهای شنبه چهارشنبه :    چهارشنبه ۲۲ شهریور

روزهای دوشنبه پنجشنبه :    پنجشنبه ۲۳ شهریور